Statut

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI

I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   ?DAJ NADZIEJĘ?

 

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

  Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ?DAJ  NADZIEJĘ?, dalej w statucie zwane Stowarzyszeniem jest zarejestrowane i posiada osobowość  prawną.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Radziszów, gmina Skawina, powiat Krakowski.

 

§ 3.

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej  ogółu członków.

2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności przeznaczany byłby w  całości na działalność statutową. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej  podejmuje Walne Zgromadzenie. 

 

§ 4.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

 

§ 5.

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół  Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ?Daj Nadzieje? może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Daj Nadzieje.

 

 

Rozdział  2.

Cele i środki działania

 

§ 5.

Cele Stowarzyszenia:

1.            Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych  w zakresie: wychowania, edukacji, nauczania oraz uspołecznienia.

2.            Pomoc rodzinom, prawnym opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych oraz w trudniej sytuacji życiowej.

3.            Upowszechnianie kultury, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

4.            Pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych.

5.            Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

6.            Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

7.            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

8.            Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

9.            Działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

10.        Podejmowanie działań wspomagających Ośrodki prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie bazy lokalowej, rzeczowej.

 

§ 6.

 

Do osiągnięcia celów określonych w § 5 Statutu Stowarzyszenie dąży  poprzez:

1.      Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wychowawczej, organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, itp.

2.      Organizowanie imprez kulturalnych.

3.      Organizowanie i prowadzenie  zajęć rehabilitacyjnych.

4.      Zapewnienie  rodzicom i prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych oraz  poszkodowanym o których mowa w § 5 statutu pomocy: prawnej, psychologicznej oraz  w innych formach wynikających ze statutu Stowarzyszenia.

5.      Organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych oraz  rodzin będących  trudniej sytuacji życiowej  takich jak:  wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne itp.

6.      Wspieranie finansowe, rzeczowe, informacyjne rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

7.      Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problemami ludzi niepełnosprawnych.

8.      Promowanie wśród młodzieży  idei wolontariatu, współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą nie zrzeszoną.

9.      Edukowanie rodziców  w kierunku zapobiegania patologiom społecznym,  propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane formy spędzania wolnego czasu.

10.  Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

11.  Wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd.,   

10. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

12.    Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej w zakresie rehabilitacji oraz edukacji dla  osób nie będących dziećmi niepełnosprawnymi objętymi opieką Stowarzyszenia.

13.  Organizowanie szkoleń oraz udzielanie porad dla osób rozpoczynających działalność  gospodarczą i bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą  się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków honorowych.

§8.

1.      Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice, opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych oraz inne pełnoletnie osoby, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2.      Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały zarządu.

 

§ 9.

1.      Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym  dla realizacji  celów Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego.

2.      Godność członka honorowego nadaje Prezes na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 10.

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:

a)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b)      prawo uczestniczenia w zebraniach  Stowarzyszenia,    

c)      prawo korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,

Członkom honorowym przysługują uprawnienia wymienione w punkcie ?b?

 

§  11.

Członkowie są zobowiązani:

      a)   dbać o rozwój Stowarzyszenia i brać czynny udział w realizacji celów statutowych

c)      przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia

§  12.

Członkostwo ustaje w następujących przypadkach:

a)      dobrowolnego wystąpienia  zgłoszonego na piśmie

b)      wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz  Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
w terminie 30 dni od przyjęcia jej do wiadomości. Orzeczenie jest ostateczne.

 

                                                                                                         Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 13.

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie,

b)      Zarząd,

c)      Komisja rewizyjna,

2.      Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§  14.

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

1.       Ustanowienie ramowego programu działania Stowarzyszenia i ogólnych założeń  gospodarczo-finansowych.

2.       Wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3.       Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego.

4.       Udzielanie absolutorium Zarządowi  i Komisji Rewizyjnej.

5.       Rozpatrywanie wniosków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6.       Uchwalanie zmian Statutu.

7.       Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwot zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd.

8.       Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.

9.       Podejmowanie uchwał  w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

10.   Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

11.   Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 15.

Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd  raz w roku.

O terminie walnego zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.  

 

§ 16.

Walne  Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd:

a)      na podstawie własnej uchwały,

b)      na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 17.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

a)      z głosem decydującym ? członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym ? członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykła większością  głosów, przy  obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast          w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

                                                                                                                                                                  ZARZĄD

 

§ 19.

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych przez walne zgromadzenie.

3.      Zarząd wybiera ze swojego grona:

-        Prezesa,

-        Dwóch Wiceprezesów

1.      Zarząd może dobierać   do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących.

2.      Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

 

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.      Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  i działanie w jego imieniu.

3.      Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych.

4.      Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego.

5.      Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie.

6.      Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

7.      Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

  

§ 21.

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 22.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

                                                                                                                                                                     § 23.

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieralnych przez Walne Zgromadzenie, komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

3.      Komisja Rewizyjna może dobierać do swego składu jednego nowego członka w miejsce ustępującego, na okres do najbliższego  Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                                                                                                     § 24.

1.      Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,

      powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

                                                                     

                                                                                                                                    § 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola celowości oraz prawidłowości działania Zarządu,

b)      składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli,

c)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

   

                                                                                                                                                                    § 26.

1.      Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

2.      Organizację oraz tryb działania Komisji rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.


 

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 27.

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.

2.      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.    ze składek członkowskich,

b.   darowizn, spadków, zapisów,

c.    dotacji i ofiarności publicznej,

d.   działalności gospodarczej,

e.    dochodów z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych 

Stowarzyszenia,

f.    ze zbiórek publicznych i imprez charytatywnych,

g.   z nawiązek sądowych.

 

§ 28.

Dochody z dotacji  i darowizn, spadków i zapisów  mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

          

                                                                                                         § 29.

1.Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.

2. Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3. Działalność Stowarzyszenia nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

 

Rozdział 6

Zmiana Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 30.

Zmiana statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3 głosów przy obecności najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 31.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmie decyzję  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.